Jakie warunki trzeba spełnić przy faktoringu

Faktoring dla firm to komfortowe rozwiązanie, które daje możliwość administrowanie płatnościami przy pomocy zewnętrznego podmiotu, którym jest faktor. Polega na tym, że należność za fakturę cedowana jest na faktora i on opłaca ją zaraz. Dzięki temu można wystawiać faktury z długim terminem płatności a należność za nie w całości lub częściowo otrzymać od faktora w tej samej chwili.

Pozwala to zachować płynność finansową i elastyczność względem kontrahentów, którzy mają dużo czasu na zapłatę faktury. Faktoring jest także rozstrzygnięciem bezpiecznym. Firma faktoringowa testuje kontrahentów pod względem płynności finansowej. Dzięki temu można posiadać pewność, że należność na pewno zostanie opłacona. Poza tym do zadań faktora należy ściągnięcie należności, w tym wysyłanie ponagleń a także wezwań do zapłaty. Tym samym przejmuje część obowiązków związanych z obsługą należności. O ile firma decyduje się na faktoring z regresem ryzyko niewypłacalności kontrahenta bierze na siebie. Jeśli nie spłaci on należności, będzie musiała ją pokryć na rzecz faktora. Przy faktoringu bez regresu, ryzyko niewypłacalności faktor bierze na siebie. A przy tym wyróżnić można faktoring jawny, w którym odbiorcy faktur informowani są o cesji należności a także faktoring cichy, gdy cesji należności nie ma. W tej sytuacji faktor nie ma sposobności sprawdzić, czy płatnik jest rzetelny, więc znacznie więcej ryzykuje, podejmując się faktoringu. Z faktoringiem związanych jest kilka kosztów, które ponosi faktorant, czyli ten, kto zgłasza się do firmy faktoringowej. Najczęściej jest to koszt ubezpieczenia i prowizja od kwoty, która jest przedmiotem umowy. Zwykle prowizja wynosi kilka procent za każde 30 dni świadczenia usługi. Niektóre firmy zamiast faktoringu wybierają kredyt obrotowy, ale dużo trudniej go uzyskać. Z faktoringu mogą korzystać firmy, które dopiero co powstały i nie mają żadnej historii kredytowej. Faktoring nie jest także przez banki definiowany jako postanowienie, więc nie obniża zdolności kredytowej. Pod względem kosztów faktoring również bywa korzystniejszy.

Dodatkowe informacje: czym jest faktoring.